Journal via nätet

Barns journaler på nätet-arbetet i BLF´s utskott för etik och barnets rättigheter

 • Maj 2016 SKL Stockholm
  ”Belysa barnets bästa och hur barnets rättigheter kan påverkas när journalerna görs åtkomliga via nätet”
  Initiativtagare till seminariet var representanter från landstinget Dalarna och landstinget Sörmland i SKL ´s nätverk för att stärka barnets rättigheter. Deltagare från SKL, Sörmland, V:a Götaland, Skåne, Dalarna, Uppsala, Inera, BLF.
 • Oktober 2016, SKL Stockholm
  ”Behov av nationell barnkonsekvensanalys, nationella rutiner för menprövning och försegling av journaler samt riskanalyser
  Deltagare från SKL, Sörmland, V:a Götaland, Skåne, Dalarna, Uppsala, Inera, BLF.
 • December 2017
  BLF´s arbetsgrupp Barn som far illa och BLF´s utskott för etik och barns rättigheter belyser behovet av barnrättsperspektiv vid nationellt projekt med ”Journal på nätet” i ett brev till BLF´s styrelse.
 • Januari 2017, Inera Stockholm
  Syftet med mötet var att identifiera ett antal risker och formulera förslag på åtgärder och nya arbetssätt/rutiner.
  En mindre grupp bildas som börjar med att formulera rutiner och gör barnkonsekvensanalys.
  Deltagare som i oktober 2016 samt från Barnombudsmannen, skolhälsovård och ungdomsmottagning.
 • Mars 2017, Brev från BLF till Inera
  Journal via nätet för barn är en fråga som berör alla barnläkare och som väckt engagemang och även oro. Att journal via nätet infördes utan en föregående barnkonsekvensanalys anser vi är mycket otillfredsställande och får till följd att ett orimligt stort ansvar läggs på vårdgivaren att skapa lokala regelverk för att tillgodose barns rättigheter.
 • Maj 2017, svar från Inera
  En mindre arbetsgrupp med representanter för Inera, och Akademiska barnsjukhuset Uppsala gör Barnkonsekvensanalys (BKA) samt rekommendationer för rutiner som skickas på remiss till arbetsgruppen som träffades i januari 2017 samt till BLF´s ordförande. Efter avslutad remissomgång informeras om att beslut tas av Ineras ledning och de nationella rekommendationerna kommer att tas upp i det nationella införandeforumet för journal via nätet, där representanter för respektive län ingår. Därefter är det upp till varje landsting att anta och implementera de rekommenderade rutinerna.
 • Juni 2017, remissyttrande BKA utförd av mindre arbetsgrupp lämnas från BLF´s utskott för etik och barns rätt respektive BLF´s arbetsgrupp för Barn som far illa. klicka här…
 • Juli och september 2017, svar från arbetsgruppen till BLF m fl
  För de relativt få barn och unga som behöver särskilt skydd gällande Journal via Nätet ska Inera ha snabba och lätthanterliga system. De nationella komponenterna ska ge alla huvudmän
  möjlighet att skydda barnet.
  En rådgivande förvaltningsgrupp organiserad av Inera föreslås. Gruppen arbetar med kliniskt, barnets, tekniskt, barnrättsligt och tonåringens perspektiv.
 • December 2017
  Inga svar från Inera har inkommit. Utskottet besluta att avvakta förvaltningsgruppens arbete.

Inera Barns journal via nätet
Klicka här…

Här finns länkar till:
Manualer för barns journal via nätet – Inera
Mallar för blankett som rör barns journal via nätet – Inera
Nationella rekommendationer Barnkonsekvensanalys (pdf-fil)
Mall Barnkonsekvensanalys


access_time 2018-09-26 13:42:45

announcement Nyheter

event Kalender