Om oss

Välkommen till BLF’s utskott för Etik och Barnets rättigheter

Svenska barnläkarföreningens policy rörande barnets rättigheter  (en uppdatering från 2010-11-08)

Svenska barnläkarföreningen (BLF) anser att varje barn, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa, och att man i förhållande till barnets ålder och mognad tar hänsyn till barnets egen vilja och åsikter.

BLF arbetar för att FN:s konvention om barnets rättigheter (BK) ska efterföljas, i sjukvården och samhället i stort. I hälso- och sjukvården är artiklarna 3, 6, 12, 19, 23 och 24 särskilt viktiga, och skall vara välkända för alla som arbetar inom vården. Dessa artiklar uttrycks också i Hälso- och sjukvårdslagen inklusive i Patientlagen och dessa två lagar bör givetvis också beaktas sett ur ett barnperspektiv. Forskning som syftar till att förbättra barns hälsa i framtiden är viktig och skall utföras i enlighet med såväl BK, svensk rätt som vedertagna forskningsetiska principer.

BLF ska:

  • Verka för realiserande av BK artikel 24, som anger att alla barn har rätt att få bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och habilitering. Detta gäller särskilt barn med funktionsnedsättning, som i enlighet med BK artikel 23 bör få ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnens aktiva deltagande i samhället.
  • I enlighet med BK artikel 19 arbeta för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i vårdnadshavares eller annan persons vård. Barnet skall behandlas med respekt för sin person och sin integritet.
  • Aktivt verka för att BK:s principer i artikel 3 efterföljs. Barn har en rättighet att i förhållande till mognad så långt som möjligt informeras, höras och delta i beslut om ingrepp som rör dem (BK artikel 12). Barns rätt till delaktighet samt behov av råd och stöd från hälso- och sjukvården ska också beaktas i händelse av närståendes psykiatriska eller svåra fysiska sjukdom eller missbruk. Barn har dessutom en rättighet att få sitt behov av information, råd och stöd tillgodosett av sjukvården.
  • Aktivt verka för att all personal som på något sätt arbetar med barns hälsa skall få regelbunden fortbildning om barnrättsliga principer. Personal som huvudsakligen arbetar med barn bör dessutom ha barnspecifik kompetens.
  • Aktivt verka för att forskning som berör barn, oavsett om denna sker i Sverige eller utomlands, bedrivs enligt fastställda forskningsetiska principer.
    Värna alla barns rätt till lek och utbildning enligt BK artikel 28-31

Därutöver ska BLF

  • Aktivt verka för att svenska myndigheter och organisationer arbetar i enlighet med BK:s alla artiklar samt förhindrar orättvisor och missförhållanden som kan inverka menligt på barns hälsa, oavsett rättslig status kopplat till medborgarskap, uppehållstillstånd osv. Det innebär att säkerställa att BLF ska verka för att barn som vistas i Sverige ska ges vård på lika villkor som barn som är svenska medborgare.

Stockholm 2016-03-14
Nina Nelson Follin, Ordförande Etikutskottet
Jonas Ludvigsson, Ordförande BLF


access_time 2017-02-05 16:34:26

announcement Nyheter

event Kalender